تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری کنگره
12 الی 14 شهریور 1397
مهلت ارسال مقالات
31 خرداد 1397
مهلت ثبت نام بدون تاخیر