هزینه‌های ثبت نام

دانشجوعضو هیات علمی و آزاد
ثبت نام با تاخیر مشمول 30 درصد افزایش خواهد شد.
هزینه ثبت نام بدون تاخیر2000000 ریال3500000
هزینه ثبت نام با تاخیر2600000 ریال4550000
تعداد مقاله قابل ارسال توسط هر شخص محدودیتی ندارد.
هزینه ارسال بیش از یک مقاله 500000 ریال به ازای هر مقاله است.